Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

ประกาศรับสมัครทุนตามขอบข่ายงาน (TOR)

เปิดรับข้อเสนองาน โครงการส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน” เพื่อการผลิตสื่อบันเทิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Literacy) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนในตลาดทุนว่าจะเป็นส่วนช่วยและสร้างโอกาสต่อยอดเงินออมให้เพิ่มขึ้นได้ และประชาชนสามารถเลือกและตัดสินใจออมและลงทุนในตลาดทุนได้อย่างถูกต้อง 

 


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : CMDF) เปิดรับข้อเสนองาน โครงการส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตสื่อบันเทิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Literacy) ภายใต้แนวคิด “เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน” 
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุนในตลาดทุนว่าจะเป็นส่วนช่วยและสร้างโอกาสต่อยอดเงินออมให้เพิ่มขึ้นได้ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจออมและลงทุนในตลาดทุนได้อย่างถูกต้อง 
  3. เพื่อนำสื่อบันเทิงสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมและการลงทุนในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลงทุน


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ขอบเขตข้อกำหนดและขอบเขตของงาน 
  2. เอกสารประกอบการชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
  3. ข้อมูลถามตอบ FAQs


กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้


ลำดับ รายละเอียด กำหนดการ

1

ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตโครงการฯ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th

13 พฤศจิกายน 2566
2

ลงทะเบียนเข้ารับฟังการชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง https://forms.office.com/r/QQ0xckvcwv

13 พฤศจิกายน ถึง 16 พฤศจิกายน 2566

(ภายในเวลา 16.00 น.)

3

ชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผ่านการประชุมออนไลน์

17 พฤศจิกายน 2566 (10.00 – 11.30 น.)
4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ grant@cmdf.or.th

17 พฤศจิกายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2566

(ภายในเวลา 17.00 น.)

5 ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
6 ผู้เสนองานยื่นข้อเสนองาน

4.1 รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (เวลา 17.00 น.) และ

4.2 รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยดูจากเวลารับเอกสารของกองทุนฯ หรือวันที่ลงทะเบียนการส่งเอกสารในกรณีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

7 สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ (ถ้ามี)

ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2567

โดยกองทุนฯ จะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง


8 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 หมายเหตุ: 

1) กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

2) กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน

3) หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนองานตามวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้เสนองานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนองาน ได้ที่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : grant@cmdf.or.th

โทรศัพท์ : 02-009-9000 ต่อ 9160

  


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการว่าจ้างศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” โดยมีรายละเอียดดังนี้CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองาน โครงการศึกษา เรื่องอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) และการระดมทุนขั้นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการการจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย (Thailand’s Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน  โดยมีรายละเอียดดังนี้CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) โดยมีรายละเอียดดังนี้