ประกาศรับสมัครทุนตามขอบข่ายงาน (TOR)

เปิดให้ทุนสนับสนุนการจัดทำการศึกษาอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) และการระดมทุนขั้นต้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในในการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) และการระดมทุนขั้นต้นในประเทศไทย

 


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุนฯ) เปิดให้ทุนสนับสนุนการจัดทำการศึกษาอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) และการระดมทุนขั้นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดผลการศึกษาของงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) ของประเทศไทย ให้มีทักษะและความสามารถในการตัดสินใจลงทุนในขั้นต้นได้ดียิ่งขึ้น ทัดเทียมระดับสากล โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ประเทศไทยมุ่งเป้า รวมถึงมีความร่วมมือกับภาครัฐและภาคการศึกษามากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมให้ธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) ทั้งของไทยและต่างประเทศมีความสนใจในการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมที่ได้ผลในทางปฏิบัติ แนวทางความร่วมมือระหว่างธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital: VC) กับภาครัฐและภาคการศึกษา ตลอดจนบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ โดยทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการผ่านรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ขอบเขตข้อกำหนดและขอบเขตของงาน 
  2. ข้อมูลถามตอบ FAQ

กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ รายละเอียด กำหนดการ

1

ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตโครงการฯ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th

22 สิงหาคม 2565
2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ research_grant@cmdf.or.th

26 สิงหาคม 2565 (ภายใน 15.00 น.)
3

ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
4 การยื่นข้อเสนองาน 

ผู้เสนองานยื่นข้อเสนองาน E-mail ที่ research_grant@cmdf.or.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
(ภายใน 12.00 น.)


สำหรับข้อเสนองานเอกสารต้นฉบับ (Hard copy) สามารถส่งมาภายหลังได้แต่ไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยดูจากเวลารับเอกสารของกองทุนฯ หรือวันที่ลงทะเบียนการส่งเอกสารในกรณีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

5 สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 (ถ้ามี โดยจะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)
6 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน

ภายในเดือนตุลาคม 2565

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และ กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการว่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง “การศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการการจัดทำการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย (Thailand’s Capital Market Business : Competitiveness & Efficiency) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองานโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) โดยมีรายละเอียดดังนี้