Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

คณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

      คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย 

  1. ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ
  2. รองเลขาธิการ ซึ่งเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
  3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ซึ่งแต่งตั้งตามกระบวนการของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการ และ
  5. ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ

 


 

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

(ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ประธานกรรมการ

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

(รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมาย)
รองประธานกรรมการ

นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

(ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย)
กรรมการ

นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
กรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ)
กรรมการ

นางโชติกา สวนานนท์

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ)
กรรมการ

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ)
กรรมการ

นายภากร ปีตธวัชชัย

    (ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
กรรมการ 

นายจักรชัย บุญยะวัตร

(ผู้จัดการกองทุน)
เลขานุการ

    ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567