Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึง การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของตลาดทุน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือการกำกับดูแลตลาดทุน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตลาดทุน การลงทุนและการพัฒนา ตลาดทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย อบรมและพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการที่เป็น ประโยชน์ต่อตลาดทุน