Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

  และอาศัยอำนาจตามมาตรา 218/4 กองทุนมีอำนาจในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน การจัดตั้งนิติบุคคล การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโครงสร้างแหล่งเงินทุนและการใช้จ่ายของกองทุน

 

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

 1. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) รวม 5,700 ล้านบาท
 2. เงินที่ได้รับตามมาตรา 182/1 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำส่งเงินในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง ทั้งนี้พิจารณาได้จากงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณจำนวนเงินนำส่ง
 3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
 4. ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

  ด้านการจ่ายเงินของกองทุน กองทุนสามารถดำเนินการจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานของกองทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด