ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

โครงการทั่วไป

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนของประเทศไทยในอนาคต

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเทคโนโลยปี ประมวลภาษาธรรมชาติสำหรับข้อความการเงินภาษาไทย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนกฏระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการดำเนินการอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทย (Regulatory Guillotine)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กุมภาพันธ์ 2566

โครงการทดลองเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการระดมทุน ESG Bond

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการให้ความรู้ประชาชนผ่านสื่อบันเทิง

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

31 มีนาคม 2566

โครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance 2023

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

31 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

31 มีนาคม 2566

โครงการอบรมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้มีความรู้ด้านลงทุนที่เหมาะสม (โครงการต่อเนื่อง)

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

31 มีนาคม 2566

โครงการการแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน

ชมรมวาณิชธนกิจ (IB Club) และบริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P)

31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีที่มีการนำมาใช้ในตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

 

28 ตุลาคม 2565

โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับตัวด้านดิจิทัลและแรงงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI)

 

16 พฤศจิกายน 2565

โครงการ “ฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณอายุแห่งชาติ (โครงการต่อเนื่อง)”

ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 พฤศจิกายน 2565

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อารมณ์และทัศนคติที่อยู่ในเอกสารทางการเงิน”

 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 พฤศจิกายน 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตเพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนรวมแบบ Unit Linked

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

 

16 ธันวาคม 2565

โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA ปีที่ 2

 สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

16 ธันวาคม 2565

โครงการย่อย 1  ให้ทุนไปสอบ CFA Level 1 แก่ผู้มีศักยภาพที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมฯ

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

16 ธันวาคม 2565

โครงการย่อย 2  ให้ทุนไปสอบ CFA Level II และ III แก่ผู้ขอทุน

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

16 ธันวาคม 2565

   

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการสนับสนุนทุนการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

22 กรกฎาคม 2565

โครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance 2022

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

22 กรกฎาคม 2565

โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital ให้บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ - Phase 2

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

19 สิงหาคม 2565

โครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน ปี 2565 *

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

19 สิงหาคม 2565

โครงการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักลงทุน ผลตอบแทนชดเชยคาร์บอน และการออกแบบพอร์ตลงทุนเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย"

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13 กันยายน 2565

โครงการวิจัยเรื่อง “การลดความเสี่ยงและผสานประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนโดยการออกหุ้นผ่านระบบคราวด์ฟันดิง” *

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​

13 กันยายน 2565

โครงการวิจัยเรื่อง “แผนที่กฎหมายและการกำกับดูแลสำหรับธุรกิจการเงินในประเทศไทย”​

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

13 กันยายน 2565

โครงการสนับสนุนงานประชุมวิชาการ ศ.สังเวียน อินทรวิชัยด้านตลาดการเงินไทย ​

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs / Startups (LiVE Platform) ปี 2565 - 2566​

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

30 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนนำร่อง​

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2565

โครงการสนับสนุนทุนการสอบ CMT, CAIA และ FRM

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

30 กันยายน 2565

โครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

30 กันยายน 2565

* หมายเหตุ โครงการที่ผู้รับทุนปฏิเสธการรับทุน

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการเดอะสแตนดาร์ดถ่ายทอดความรู้ด้านความยั่งยืน ESG ในทุกมิติ​

บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

29 เมษายน 2565

โครงการวิจัยเรื่อง “อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพของนักลงทุนและการตอบสนองที่มีต่อการรับรู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”​

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 เมษายน 2565

โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

27 พฤษภาคม 2565

โครงการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม​

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

27 พฤษภาคม 2565

โครงการงานสัมมนาวิชาการด้าน Macro-Finance ในความร่วมมือระหว่าง PIER และ CMRI

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับทุน

โครงการอีซี่คว้อน (EzyQuant)​

บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

28 มกราคม 2565

โครงการให้ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับลูกจ้างภายใต้โครงการ
ให้ทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการในตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

28 มกราคม 2565

โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและ 

ESG สำหรับภาคตลาดทุน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มกราคม 2565

โครงการตลาดทุนร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

25 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

25 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Content เพื่อยกระดับงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดย ลงทุนแมน และ Blockdit

บริษัท แอลทีแมน จํากัด

 

29 ตุลาคม 2564

โครงการการสร้างความเข้าใจและการเข้าถึงวิธีการออมและการลงทุนในกองทุนข้าราชการ ครอบครัวข้าราชการ และพลทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

29 ตุลาคม 2564

โครงการสนับสนุนอบรมหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (CQF)

 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

29 ตุลาคม 2564

โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กองทุน High Yield Bond

 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

29 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการประเมินมาตรฐานสำนักหักบัญชีไทยตามโครงการ FSAP

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

30 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้บริการ Outsource ​

สำหรับงาน Investor Relations

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

27 สิงหาคม 2564

โครงการทักษะทางการเงิน พฤติกรรมการลงทุน และการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินของประชากรแต่ละช่วงวัย

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 กันยายน 2564

โครงการทอนทีน (Tontine) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง​

ของการลงทุนในวัยเกษียณ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผ่านศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)​

17 กันยายน 2564

โครงการ Comprehensive Analysis of Thai Capital Market Linkages: Copula, Causal Inference, and Geometric Deep Learning Approaches​

ดร. พูมใจ นาคสกุล

17 กันยายน 2564

โครงการการสำรวจการจัดทำรายงานความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​ในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย​​

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

29 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิด ด้วย “ESG”​

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า (ThaiPublica)

30 กันยายน 2564

โครงการผลักดันการพัฒนาให้เกิดการแข่งขันสำหรับ Fund Manager

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

30 กันยายน 2564

โครงการสนับสนุนความต่อเนื่องโครงการด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมตลาดทุน 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 30 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการห้องสมุดข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนตลาดหุ้น

รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ

23 เมษายน 2564

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน ESG เพื่อพัฒนา Thailand ESG Investment Framework และเสริมสร้างความรู้บุคลากรของ อุตสาหกรรมจัดการลงทุนในการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (ESG/Sustainable Investing)

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

23 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

23 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

23 เมษายน 2564

โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีไทย (คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีสากล

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

28 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดทุน mai โดยการสร้างระบบ ecosystem เพื่อการลงทุนและการบริหารจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

25 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME / Startup) ปี 2564 - 2565

 

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

25 มิถุนายน 2564

โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA ของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

25 มิถุนายน 2564

   

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบุคลากรในตลาดทุน (MOU)

สำนักงาน ก.ล.ต.

29 มกราคม 2564

โครงการตลาดทุนของทุกคน 

มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

29 มกราคม 2564

โครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ upskill & reskill ด้าน Digital 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

26 มีนาคม 2564

โครงการอบรมผู้ได้รับทุนจ้างงานจาก CMDF สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

26 มีนาคม 2564

โครงการขยายหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจัดการลงทุนให้ครอบคลุมบุคลากรของอุตสาหกรรม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

26 มีนาคม 2564

โครงการให้ทุนไปสอบ CFA Level I แก่ผู้มีศักยภาพที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมฯ

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

26 มีนาคม 2564

โครงการให้ทุนไปสอบ CFA Level II และ CFA Level III แก่ผู้ที่มีผลสอบ CFA ระดับก่อนหน้าดีเยี่ยม

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

26 มีนาคม 2564

โครงการจัดทำบทแปลภาษาไทยของมาตรฐานต่างๆ ของ CFA Institute

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

26 มีนาคม 2564

โครงการสนับสนุนการสอบ CFA, FRM, CFP และอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CFA Level I 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

26 มีนาคม 2564

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

30 ตุลาคม 2563

โครงการหลักสูตรอบรมผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานและพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

30 ตุลาคม 2563

โครงการให้ทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการในตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

30 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

22 พฤศจิกายน 2563

โครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตรความยั่งยืนระดับสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

18 ธันวาคม 2563

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการวิจัยระบบวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและสมุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่จุดดีที่สุด

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31 กรกฎาคม 2563

โครงการวิจัยฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณอายุ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 กรกฎาคม 2563

โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME / Startups)

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

28 สิงหาคม 2563

โครงการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม ESG ในสภาพการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 กันยายน 2563

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย (MOU)

สำนักงาน ก.ล.ต.

 24 เมษายน 2563

โครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ฯ – โครงการปี  2562

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ฯ – โครงการปี 2563 

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์และตำราเกี่ยวกับกฎเกณฑ์มาตรฐานความรู้สำหรับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข็มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ – การจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตามสากล

สภาวิชาชีพบัญชี

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข็มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ – การพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน 

สภาวิชาชีพบัญชี

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข็มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ – การอบรมพัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีผู้ติดตามผลคุณภาพงานสอบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี

 29 พฤษภาคม 2563

โครงการอบรมสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

29 พฤษภาคม 2563โครงการตามขอบข่ายงาน

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

1

Mr. Anon

Ongsakul

2

Mr. Awiruth

Piboonkanokpong

3

Mr. Chalermporn

Wongwises

4

Mr. Chukiat

Tantiwong

5

 Mr. Kamin

Atsavasirilert

6

Miss Kanittha

Setthapitayakul

7

Mr. Kornprarun

Mahutchariyakul

8

Mr. Nattaphum

Saito

9

Mr. Natthapon
Kachathorn

10

Mr. Natthapong

Mangklasri

11

Miss Nichanad

Petchklai

12

Mr. Peerapong
Chuanromanee

13

Mr. Sararut

Pranonsatid

14

Mr. Sorawit

Nuankamma

15

Mr. Sukrit

Wongariyakavee

16

Mr. Tanapat

Riewruja

17

Mr. Teerasit

Termsaithong

18

Mr. Thanasarn

Porthaveepong

19

Mr. Thepjutha

Wanniyom

20

Mr. Vorakorn

Kosidphokin

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการศึกษาอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital)​ และการระดมทุนขั้นต้น 

บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

14 มิถุนายน 2565

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

1

Ms. Angkawipa

Kangsanarak

2

Mr. Chitvisut

Poomontree

3

Mr. Danupol

Kunanupatham

4

Mr. Ekkarin

Wongsiri

5

Mr. Gamonphop 

Metaweranon

6

Mr. Kongtap

Arunlakvilart

7

Mr. Natakorn

Tantilertanant

8

Mr. Nattaphon  

Assavahem

9

Mr. Nopphon
Narasiri

10

Mr. Numsap 

Srisakolkit

11

Mr. Pasit

Pisutarporn

12

Mr. PhatAphiwatanakoon

13

Mr. Pongsun  

Anurat

14

Mr. Purin 

Luanloy

15

Mr. Sutthivit

Tesanaboon

16

Mr. Tanapon

Chamnankarnkar

17

Mr. Thatchaphol

Motaneeyachart

18

Mr. Totsawan

Tammasuk

19

Mr. Visarut

Pugdeepunt

20

Mr. Watthikorn

Ieamarayavit

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ เรื่องการศึกษาธุรกิจ Private Debt : โอกาสของตลาดทุนไทย 

บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

25 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจในตลาดทุนไทย 

บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

26 ธันวาคม 2564

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

1

Ms. Angkawipa

Kangsanarak

2

Mr. Attapong

Sukyimnoi

3

Mr. Chaiwat

Arsirawichai

4

Mr. Chanvit

Kasetpiban

5

Mr. Chivisut

Poomontree

6

Mr. Danupol

Kunanupatham

7

Mr. Ekkarin

Wongsiri

8

Mr. Gamonphop

Metaweranon

9

Mr. Kankamol

Tongtip

10

Mr. Kawinwish

Laobundit

11

Mr. Kitiwat

Akrangsri

12

Mr. Kongtap

Arunlakcilart

13

Ms. Napassanan

Nithicharoenphong

14

Mr. Nattakorn

Tantilertanant

15

Mr. Nattapat

Mitsiriswat

16

Mr. Nattapat

Tantapong

17

Mr. Nattaphon

Assavahem

18

Mr. Nattapong

Uaipornkotchakorn

19

Ms. Nattiya

Sommai

20

Ms. Nopharat

Pramualvallikul

21

Mr. Nopphon

Narasri

22

Mr. Numsap

Srisakolkit

23

Mr. Nuttapon

Kaenkaew

24

Mr. Pasit

Pitsutarporn

25

Ms. Pawita

Srihart

26

Mr. Phat

Aphiwatanakoon

27

Mr. Pongsun

Anurat

28

Mr. Poom

Jedsomma

29

Mr. Purin

Luanloy

30

Ms. Rhujhanunn

Borrdeenithiwat

31

Mr. Sutthivit

Tesanaboon

32

Mr. Tanaphon

Bamrungpong

33

Mr. Tanapon

Chamnankarnkar

34

Mr. Teerawat

Sirisukol

35

Mr. Thatchapol

Motaneeyachart

36

Mr. Totsawan

Tammasuk

37

Mr. Visarut

Pugdeepunt

38

Mr. Witthikorn

Leamarayavit

39

Mr. Wongsakorn

Hemphan

40

Mr. Yudtana

Khampeng

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)​

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

27 สิงหาคม 2564

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับทุน

วันที่ได้รับอนุมัติ

โครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน Office Investor League

บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

13 สิงหาคม 2564

โครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน เกมส์ Online เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการเงิน "Make A Move"

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

13 สิงหาคม 2564

โครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน Automatic Saving for Retirement

มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง

13 สิงหาคม 2564