Please wait...

คำถามพบบ่อย

เรื่องทั่วไป

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร. 02-009-9520, 9513เรื่องทุนและการสมัครรับทุน

ได้ แต่ต้องให้หน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการให้ความเห็นต่อโครงการ

หน่วยงานที่มีอำนาจในการเป็นผู้รับรองโครงการเพื่อยื่นสมัครรับทุน ประกอบหน่วยงาน ต่อไปนี้

 1. กระทรวงการคลัง
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 7. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 8. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 9. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 10. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 11. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 12. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 13. สมาคมธนาคารไทย
 14. สมาคมประกันชีวิตไทย
 15. สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ซึ่งสามารถเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุนที่จัดทำไว้ โดยชี้แจงว่าหน่วยงานไหนคือผู้รับผิดชอบโครงการหลัก และหน่วยงานไหนเป็น หน่วยงานที่ร่วมโครงการ

ไม่ต้องดำเนินการ เป็นหน้าที่ของหัวหน้าโครงการในการเข้ามาเสนอโครงการโดยตรง

ได้ แต่โครงการที่จัดทำควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เป็นภารกิจหลัก 4 ด้านของ CMDF

สามารถยื่นได้ และต้องเปิดเผยแหล่งทุนและจำนวนทุนที่ได้รับเดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้หากโครงการที่ขอรับทุนจาก CMDF เป็นโครงการส่วนขยาย หรือ เฟสต่อไปของโครงการที่ได้รับทุนเดิม ต้องชี้แจงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้

หัวหน้าโครงการมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าตามที่ตกลง โดย CMDF จะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลงานโครงการเป็นระยะ