Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

คำถามพบบ่อย

เรื่องทั่วไป

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร. 02-009-9164

เวลาเปิดและปิดทำการ 08.30 – 17.00 น.เรื่องทุนและการสมัครรับทุน

สมัครขอรับทุนผ่านผ่านระบบขอทุน Online ของ CMDF โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement

ได้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement ในเรื่องคุณสมบัติผู้ขอรับทุน

ได้ แต่โครงการที่จัดทำต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เป็นภารกิจหลักของ CMDF

หน่วยงานที่มีอำนาจในการเป็นผู้รับรองโครงการเพื่อยื่นสมัครรับทุน ประกอบหน่วยงาน ต่อไปนี้

 1. กระทรวงการคลัง
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 7. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 8. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 9. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 10. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 11. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 12. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 13. สมาคมธนาคารไทย
 14. สมาคมประกันชีวิตไทย
 15. สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สามารถกระทำได้ โดยในระบบขอรับทุนท่านสามารถเลือกหน่วยงานผู้รับรองโครงการ 3 อันดับ (เรียงตามลำดับการจัดเสนอเพื่อพิจารณารับรองโครงการ)

ในการเลือกผู้รับรองโครงการท่านต้องคำนึงจากความเหมาะและสอดคล้องกันของข้อเสนอโครงการที่ต้องการขอว่าโครงการของท่านจะมีผลประโยชน์หรือมีผลกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีอำนาจในการเป็นผู้รับรองโครงการหน่วยงานใด โดยท่านสามารถเลือกหน่วยงานผู้รับรองโครงการ 3 อันดับ (เรียงลำดับการจัดเสนอเพื่อพิจารณารับรองโครงการ)

ข้อเสนอโครงการของท่านจะถูกนำส่งไปให้หน่วยงานที่ท่านเลือกให้รับรองโครงการผ่านระบบขอทุนโดยอัตโนมัติ

สามารถทำได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุนที่จัดทำไว้ โดยชี้แจงว่าหน่วยงานไหนคือผู้รับผิดชอบโครงการหลัก และหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

ขึ้นกับทางผู้เสนอขอทุน แต่โดยหลักจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าโครงการในการเข้ามาเสนอโครงการโดยตรง

หัวหน้าโครงการมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าตามที่ตกลง โดย CMDF จะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลงานโครงการเป็นระยะ