Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2566


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ("กองทุน") มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562


ด้วยกองทุนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ("ผู้จัดการกองทุน") โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.  วัตถุประสงค์ของกองทุน

1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน

1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 


2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน 

2.1 รับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด 

2.2 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน 

2.3 เป็นผู้แทนของกองทุน ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

2.4 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

2.5 ดำเนินการงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด


3.  คุณสมบัติทั่วไป

3.1 สัญชาติไทย

3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3.3 สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่กองทุน


4.  คุณสมบัติเพิ่มเติม (ทักษะและประสบการณ์)

4.1 มีความรู้และความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนเป็นอย่างดี

4.2 มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงิน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน ตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4.3 มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สามารถทำให้กองทุนเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน รวมทั้งทำให้กองทุนดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

4.4 มีทักษะและคุณสมบัติ (Competencies & Personal Attributes) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน เช่น มีภาวะผู้นำ, มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์, มีความสามารถในการบริหารจัดการและการประสานประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน, มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก เป็นต้น 

4.5 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนขององค์กรต่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ 


5.  ลักษณะต้องห้าม

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

5.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

5.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.3 ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง เมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุน

5.4 เคยเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออก


6. เงื่อนไขการจ้าง

6.1 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

6.2 ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการกองทุน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.3 ก่อนกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้น หากปรากฏว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติ หรือมีทักษะหรือประสบการณ์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบ หรือยกเลิกความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร คณะกรรมการกองทุน หรือคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร (“คณะกรรมการกลั่นกรองฯ”) อาจตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นผู้สมัครได้ และผู้นั้นไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ รวมถึงไม่อาจเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สมัครตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการกองทุน และ/หรือคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้วแต่กรณี โดยให้ถือเป็นที่สุด

6.4 ภายหลังที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการกองทุน หากปรากฏว่าผู้ได้รับการสรรหาขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติต้องห้าม คณะกรรมการกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาเป็นผลให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการสรรหา และผู้นั้นไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ รวมถึงไม่อาจเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ได้รับการสรรหาตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการกองทุน โดยให้ถือผลการตัดสินดังกล่าวเป็นที่สุด


ทั้งนี้ เมื่อเกิดกรณีตามข้อ 6.3 หรือ 6.4 กองทุนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติหรือมีทักษะหรือประสบการณ์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งควรแจ้งให้ทราบของผู้สมัคร หรือผู้จัดการกองทุน (กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการกองทุน)


7.  อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์อื่น

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้จัดการกองทุน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน


8.  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครงานตามที่กองทุนกำหนด และแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้

8.1 ใบสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการกองทุน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่นๆ 

8.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)

8.4 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

8.5 หลักฐานแสดงถึงความสามารถ คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน 

8.6  หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม (ทักษะและประสบการณ์) เช่น หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมโครงสร้างองค์กร เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 4

8.7 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุน  

Presentation ในรูปแบบ PowerPoint (PDF file) ไม่เกิน 5 หน้า


9.  การยื่นใบสมัคร

รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ และใบสมัคร สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.cmdf.or.th  หรือ  www.set.or.th
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 ในวันทำการของกองทุน ระหว่างเวลา 8:30–17:00 น.
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด ส่งได้ที่ Email: pairatt@set.or.th   
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายไพรัช ธนาชัยแสง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-009-9701 หรือ Email: pairatt@set.or.th

10. ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้งที่จะให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส จึงได้กำหนดกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และให้ประกาศขั้นตอนการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้  
  • ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เป็นไปตามที่กำหนด และนำรายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมกับเอกสารที่กำหนดให้แสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อเชิญมาเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2
  • ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองในขั้นตอนที่ 1 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 ราย ตามวันเวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมต่อไป
  • ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการกองทุนทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสม จำนวน 1 ราย ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาการรับสมัคร การยกเลิกการรับสมัคร หรือการประกาศรับสมัครใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยต่าง ๆ จากกองทุน คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ/หรือ คณะกรรมการกองทุนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Download)

  1. ประกาศรับสมัครผู้จัดการ CMDF 
  2. ใบสมัครผู้จัดการ CMDF