Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

CMDF ร่วมพัฒนาตลาดทุน สนับสนุนทุนการศึกษา อบรม วิจัย แก่นิสิต และบุคลากรคณะวิศวฯ
CMDF ร่วมพัฒนาตลาดทุน สนับสนุนทุนการศึกษา อบรม วิจัย แก่นิสิต และบุคลากรคณะวิศวฯ


นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เข้าหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารชูชาติ กำภู เพื่อหารือเรื่องทุนสนับสนุนทุนแก่นิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาฝึกอบรม ทุนวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุน ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารเฉพาะทางด้านตลาดทุน และทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านตลาดทุน ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลตลาดทุนต่างๆ สำหรับผู้ทำวิจัย โดยในการหารือดังกล่าวมีคณาจารย์และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมหารือ และผลจากการหารือจะมานำมาซึ่งการวางแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานต่อไป