Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

CMDF เชิญผู้สนใจรับข้อกำหนดเสนองาน โครงการศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ”กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : CMDF) เปิดให้ทุนสนับสนุนการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” โดยมีเป้าหมายของการศึกษา ดังนี้

  • เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษาภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการ Conduct Risks สำหรับตลาดทุน
  • เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุน ทั้งในด้านการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และด้านการดำเนินการขององค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) และที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยทำการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) และสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการควบคุม Conduct Risks พร้อมตัวอย่าง Self-Regulatory Organization (SRO) ที่น่าสนใจ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในอนาคต
  • เพื่อการบริหารจัดการ Conduct Risks ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
  • เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในวงกว้าง

โดยทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการผ่านรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ขอบเขตข้อกำหนดและขอบเขตของงาน 

กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับรายละเอียดกำหนดการ

1

ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตโครงการฯ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th

27 กรกฎาคม 2566
2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ research_grant@cmdf.or.th

4 สิงหาคม 2566 (ภายใน 15.00 น.)
3

ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
4การยื่นข้อเสนองาน 

4.1 รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (เวลา 12.00 น.) และ

4.2 รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ภายในวันที่ วันที่ 4 กันยายน 2566  โดยดูจากเวลารับเอกสารของกองทุนฯ หรือวันที่ลงทะเบียนการส่งเอกสารในกรณีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

5สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2566 โดยกองทุนฯ จะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
6ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน

ภายในเดือน 18-22 กันยายน 2566

หมายเหตุ: 

1) กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

2) กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน

3) หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนองานตามวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


ผู้เสนองานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนองาน ได้ที่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email): research_grant@cmdf.or.th

โทรศัพท์: 02-009-9000 ต่อ 9165, 9166, 9185