Please wait...

CMDF ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านตลาดทุนในระดับปริญญาเอกที่ตอบโจทย์การพัฒนาตลาดทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund: CMDF) ให้ทุนสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องทำวิทยานิพนธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจตลาดทุนตามหัวข้อที่ CMDF กำหนด ซึ่งได้จากผลการสำรวจความต้องการงานวิจัยด้านตลาดทุน โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2570 


คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย CMDF ได้อนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการ “การสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านตลาดทุนในระดับปริญญาเอก (Incentives for Ph.D. Thesis in Capital Market)” (โครงการฯ) เนื่องจากในปัจจุบันงานวิจัยด้านตลาดทุนมีจำนวนค่อนข้างน้อย ในขณะที่ผลการสำรวจจากภาคธุรกิจตลาดทุนและภาควิชาการ พบว่ายังมีความต้องการงานวิจัยด้านตลาดทุนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอีกหลากหลายประเด็น รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนต่อไป โครงการฯ นี้ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาปริญญาเอกที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย CMDF จะให้เงินทุนสนับสนุนทุนละ 50,000 บาท (มอบให้นักศึกษา 25,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษา 25,000 บาท) โครงการฯ นี้มีระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2570 จำนวนไม่เกิน 50 ทุนต่อปี รายละเอียดโครงการ Ph.D. Incentive for Capital Market Research สามารถศึกษาได้ที่ Incentives for Ph.D. Thesis in Capital Market


ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ทาง LINE official: @CMDF หรือทาง email: CMRIconnect@cmdf.or.th


QR Code: LINE Official @CMDF