Please wait...

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ทุน


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) (“โครงการฯ”) จำนวน 20 ทุน


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : CMDF) จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2 (“โครงการฯ”) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และเครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทย โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าสอบชิงทุนจำนวนไม่เกิน 100 ราย เรียงตามลำดับผู้ที่เข้ามาสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้สมัครครบ 100 ราย 

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และเครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทย โดยหลักสูตร CQF เป็นหลักสูตรระดับสากลเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาโทด้าน Financial Engineering เป็นการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านการ live สดจากประเทศอังกฤษ หรือสามารถเรียนผ่าน video online ที่บันทึกเทปการเรียนการสอนไว้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร CQF ได้ที่ https://www.cqf.com 


รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันชิงทุน Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2  

Information session

ตัวอย่างเนื้อหาหัวข้อทบทวนคณิตศาสตร์และ Python Programing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2
ทั้งนี้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การตัดสินของ CMDF ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง email: cmdffund@cmdf.or.th หรือทาง LINE official: @CMDF หรือสามารถสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้

QR Code: LINE Official @CMDF