Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

CMDF ประกาศสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563


CMDF เปิดรับสมัครขอทุน ครั้งที่ 2 ปี 63 ร่วมพัฒนาตลาดทุนไทยเข้าสู่ New Normal

 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ขอเชิญผู้สนใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่ง สามารถรองรับภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมเข้าสู่วิถีความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ยื่นสมัครขอทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 

CMDF เปิดรับสมัครขอทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครขอทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ผ่านการจัดทำโครงการหรืองานศึกษาวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเฉพาะโครงการที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้อุตสาหกรรมตลาดทุนโดยรวมสามารถปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ เข้าสู่ New Normal และสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนในวงกว้าง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การออมและการลงทุน ซึ่งเป็นทักษะในการวางแผนชีวิตให้มีความมั่นคงซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปได้

 

ที่ผ่านมามี 9 โครงการ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน โดยเป็นโครงการที่เสนอจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สภาวิชาชีพบัญชี และโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงาน ก.ล.ต.

 

ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล grant@cmdf.or.th หรือ โทร. 0 2009 9999