Please wait...

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูล กรุณาอย่าปิดหน้าจอนี้

CMDF ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ


CMDF ประกาศผลการคัดเลือกโครงการสำหรับ ทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562

 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ประกาศให้ทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562 แก่ 9 โครงการ จาก 4 หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สภาวิชาชีพบัญชี และโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงาน ก.ล.ต.  โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนทั้งหมดเป็นโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF

 

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ/ งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562 ครั้งแรก มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการทั้งสิ้น 9 ราย รวม 24 โครงการ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดทุนไทย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF เพื่อรับทุนครั้งนี้ จำนวน 9 โครงการ จาก 4 หน่วยงาน ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุน การยกระดับมาตรฐานการทำงานและพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน  และการอบรมส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนให้ประชาชน

 

หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 1. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้รับทุน “โครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน” (2 โครงการย่อย) ซึ่งเป็นการสานต่อจากโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และ IAA ได้ริเริ่ม 2. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับทุน โครงการอบรมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีความรู้ด้านการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการออมเพื่อเกษียณอายุ” (3 โครงการย่อย) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของกองทุนรวมถึงจัดทำคู่มือมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุน ครั้งแรกของประเทศไทย  3) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับทุน “โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ” (3 โครงการย่อย) และ 4) โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ภายใต้ความร่วมมือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนทั้งกระบวนการ

 

“คณะกรรมการ CMDF คาดว่าจะเห็นผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับทุนทั้ง 9 โครงการ ภายในระยะเวลา 1-2 ปี ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  สำหรับการให้ทุนในปี 2563 เป็นต้นไป จะเปิดรับสมัครทุนปีละ 4 ครั้ง เป็นการขยายโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ตลอดทั้งปีตามความพร้อม เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมข้อเสนอได้อย่างเต็มที่ โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครขอรับทุนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะมีโครงการใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคตลาดทุนทั้งระบบเข้ามาขอทุน เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” นายชนันต์กล่าว

 

นอกจากนี้ CMDF ยังได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพื่อเตรียมสนับสนุนทุนการว่าจ้างนักศึกษาจบใหม่ให้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เข้าปฏิบัติงานในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบัน CMDF อยู่ระหว่างเปิดสมัครรับทุนโครงการ/ งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล grant@cmdf.or.th โทร. 0 2009 9999