Please wait...

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน  CMDF จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นสมัครขอรับทุน CMDF โดยผู้ยื่นเสนอโครงการ โปรดดำเนินการ ดังนี้

  1. นำส่ง Soft File เอกสารโครงการทั้งหมดที่ผ่านการรับรองแล้วมายัง grant@cmdf.or.th ภายในกำหนดเดิม คือ วันที่ 31 มีนาคม 2563

  2. สำหรับ Hard Copy ของโครงการทั้งหมด กรุณาจัดเตรียมในพร้อมสำหรับการนำส่ง CMDF เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ท่านจะได้รับการติดต่อจาก CMDF ให้นำส่งในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmdf.or.th/uploads/CMDF_Grant2019_Announcement.pdf