• |
  • 02-009-9000

เผยโฉมผลงานชนะการประกวดออกแบบโลโก้ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)


เผยโฉมผลงานชนะการประกวดออกแบบโลโก้ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)เผยโฉมผลงานชนะการประกวดออกแบบโลโก้ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เผยโฉมผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  โดยผลงานการออกแบบที่ชนะเลิศเป็นของนายวัชระ มุนินทรวงศ์ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ขณะที่ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 1) นางสาวกฤติกา โสภาเธียร 2) นายชัชพงค์ ดีเพ็ชร์ 3) นายชีวิน พัฒนเพ็ญ ได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยคัดเลือกจากผลงานกว่า 200 ผลงาน ที่มีนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ออกแบบทั่วประเทศได้ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

 

CMDF  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือ การกำกับดูแลตลาดทุน 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน